سیستم اعلام سرقت(دزدگیراماکن)

سیستم دیجیتال اعلام سرقت

سیستم مورد نظر دارای 5 حالت کاری می باشد.دستگاه به هنگام ورود به هر یک از این حالت ها تعدادمشخصی بوق تولید می کند تا استفاده کننده بدون نیاز به نگاه کردن دستگاه کنترل مرکزی وتنها با شنیدن بوق ها وتوجه به تعداد آنها بتواند حالت جدید سیستم را تشخیص دهد.در زیر حالات مختلف سیستم ونیز تعداد بوق های مربوط به هر یک از حالات به طور خلاصه آورده شده است.

حالتهای کاری سیستم ومفهوم تعداد بوق ها

1-حالت غیر فعال-2بوق به صورت "دید،دید"

در این حالت تمام zoneغیر فعال هستند.

2-حالت فعال-1بوق به صورت "دید"،با فشردن کلید lockدر این حالت 4بوق دیگربه صورت"دید،دید.. ..دید"شنیده خواهد شد.

در این حالت تمام zoneها فعال هستند .

3-حالت نیمه فعال1-بوق به صورت دید" ،با فشردن کلید lockدر این حالت 1بوق دیگر به صورت "دید" شنیده خواهد شد.

در این حالت تمام zoneها به جز 1zoneفعال هستند.

4-حالت نمایش-3 بوق به صورت "دید.دید.دید"

در این حالت zone های تحریک شده نمایش داده می شوند.

5-حالت اضطراری-به محض ورود به این حالت سیستم شروع  به آژیر کشیدن می کند.

 

 

 

نحوه استفاده از سیستم وتشریح حالتهای مختلف آن

به هر استفاده کننده ای توصیه اکید می شود که موارد زیر را با در نظر گرفتن بلوک دیاگرام ارائه شده در بخش       بعد با دقت مطالعه کند،چرا که در صورت مطالعه دقیق این موارد می تواند از تمام امکانات موجود در این سیستم به راحتی استفاده کند.

1-چراغ powerهمیشه باید روشن باشد .در غیر این صورت برق ورودی قطع شده است وباطری داخلی نیز از کار افتاده است وبایددر اسرع وقت مشکل را برطرف کرد.

2-پس از راه اندازی دستگاه (اتصال باطری وبرق ورودی به آن)یا فشردن کلید reset(که در درون دستگاه وبرروی برد مدار چاپی تعبیه شده است)دستگاه پس از تست چراغها ،به"حالت غیر فعال"می رود .در این حالت به جز چراغ مربوط بهpowerبقیه چراغها خاموش خواهند ماند مگر آنکه یکی ازzoneها تحریک شود.در این صورت چراغ مربوط به آن zoneدر مدت زمان تحریک روشن خواهند ماند.

3-دکمه lock ریموت را فشار دهید.در این موقع چراغ readyروشن  شده ودستگاه پس از تولید یک بوق،به "حالت فعال"می رود.

بعد از فشار دادن کلید lock،اگر شک دارید که دستگاه "فعال بودن"شده است یا نه ،در این صورت یک بار دیگر کلید lockرا فشار دهید،در صورت "فعال بودن" دستگاه با تولید چهار بوق به صورت"دید.دید..دید.دید " فعال بودن آن تایید می شود.

4-دکمه un lock ریموت را فشار دهید.در این موقع در صورتی که هیچ یک ازzoneها تحریک نشده باشد، دستگاه پس از تولید دو بوق متوالی "غیر فعال"می شود.ولی اگر در غیاب شما یکی از zone ها تحریک شده باشددستگاه آنرا در حافظه خود نگه می دارد.به این ترتیب که چراغ مربوط به zoneتحریک شده ونیز چراغ  memoryروشن می ماند.در این حالت با فشار دادن کلید unlock، سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهد که حداقل یکی از zoneها تحریک شده است.پس از شنیدن این سه بوق متوالی شخص می تواند بامراجعه به دستگاه ومشاهده چراغهای روشن ،بداند که کدامیک از zoneها در غیاب وی تحریک شده اند.دقت شود که در این حالت چراغ memoryچشمک می زند(روشن –خاموش) می شود.به این وضعیت حالت "نمایش"گفته می شود.

پس از مشاهده zoneهای تحریک شده ،استفاده کننده می تواندبا فشردن دوباره کلیدunlockدستگاه را به  " حالت غیر فعال"ببرد ویا با فشردن کلید lockدستگاه را به "حالت فعال"ببرد.

5- اگر ریموت شما عمل نکندویابه هر دلیل بدون ریموت وارد منزل شویددستگاه شما شروع به آژیر کشیدن  خواهد کرد.لذا در این موقع درب دستگاه را باز نموده وکلید resetرا که برروی برد مدار چاپی تعبیه شده است فشار دهید تا دستگاه  خود را دوباره راه اندازی کند.

6-با فشردن کلیدهای un lock وlockبه طور همزمان ،دستگاه پس از تولید یک بوق  ،به حالت"نیمه فعال"یا  part lockمی رود.در این حالت چراغ مربوط به readyچشمک می زند(روشن-خاموش می شود) و1zone غیر فعال شده وسه zoneدیگر فعال خواهند شد.

برای مثال اگر شخصی 1zoneرا برای منزل ویکی از zoneها را برای مغازه استفاده کرده باشد می تواند در موقع شب که خودش در منزل حضور دارد ،با استفاده از این حالت،zoneمربوط به منزل(1zone)را از مدار خارج کند،در حالی که zoneمربوط به مغازه فعال خواهد ماند.

اگر شک دارید که با فشار دادن همزمان کلیدهایlockوunlockدستگاه به حالت نیمه فعال رفته است یا نه (به عبارت دیگر 1zoneاز مدار خارج شده است یا نه)در این صورت یک بار دیگرکلید lockرا فشار دهید،در صورت نیمه فعال بودن دستگاه ،با تولید یک بوق نیمه فعال بودن آن تأیید می شود.

برای خارج شدن از حالت نیمه فعال کلیدunlockرا فشار دهید.در صورتی که هیچ یک از zoneها   تحریک نشده باشد،دستگاه پس از تولید 2بوق متوالی ،به"حالت غیر فعال"می رود.ولی اگر یکی از zoneها تحریک شده باشد در این حالت با فشار دادن کلید unlock،سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهدکه حداقل یکی از zoneها تحریک شده است وبه حالت نمایش می رود.

7-در ریموت کنترل سه کلیده ،کلید سوم برای رفتن به "حالت اضطراری"تعبیه شده است.به این ترتیب که با فشردن این کلید ،بدون توجه به اینکه دستگاه در چه حالتی (یعنی در هر یک از چهار حالت غیر فعال،فعال،نیمه فعال وحالت نمایش)می باشد،سیستم شروع به آژیر کشیدن خواهد کرد.دقت شود که زمان این آژیر کشیدن نامحدود است وفقط با فشردن کلید unlockواقع بر روی ریموت خاموش می شود.بعد از فشردن کلید unlock دستگاه از حالت اضطراری خارج شده وبا تولید دو بوق متوالی به حالت غیر فعال می رود.

 

 

 

امکانات یک نمونه دستگاه:

1-مجهز به 1zoneو2zoneو3zone،به صورت n.c

2-مجهز به 4zoneبه صورتn.o

3-امکان استفاده از 1zoneجهت دینگ دانگ به صورتn.c

4-قابلیت انتخاب full zoneیا "تمام فعال"که ما به آن حالت فعال می گوییم.

5-قابلیت انتخاب حالت part zoneیا "قسمتی فعال"که ما به آن حالت نیمه فعال می گوییم.

6-امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت فعال است یا نه

7-امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت نیمه فعال است یا نه

8-قابلیت استفاده از آژیر اضطراری توسط ریموت

9-خروجی جهت نصب siren

10-انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط siren

11-خروجی جهت نصب بلند گوی بیرونی

12-انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط بلند گوی بیرونی

13-خروجی جهت نصب بلند گوی داخلی

14-خروجی مخصوص جهت درب باز کن

15-امکان استفاده از خروجی مخصوص برای روشن وخاموش کردن چراغ نشان دهنده حالت فعال

16-خروجی aux(a 0.5-v12)

17-قابلیت شارژ باطری داخلی

18-قابلیت تحریک تلفن کننده

19-قابلیت نگه داشتن zoneتحریک شده در حافظه

20-دارای چراغهای نشان دهنده power،ready،memory،zoneها

21-امکان استفاده از سوئیچ آلفا جهت روشن خاموش کردن دستگاه

 

تشریح عملکرد دیپ سوئیچ

تعداد 8سوئیچ (کلید دو حالته)بر روی دستگاه تعبیه شده است که می توان با تغییر حالت هر یک از آنها، یک ویژگی  از دستگاه را تغییر داد.در زیر عملکرد هر یک از این کلیدها تشریح شده است:

1-دیپ سوئیچ1:اگر در حالتon باشد ،در صورت unlockبودن دستگاه ،با تحریک شدن 1zon،دستگاه از طریق بلندگوی داخلی صدای"دینگ دانگ"پخش می کند.مثلاً با نصب سنسور 1zoneدر ورودی یک مغازه ،می توان با استفاده از این خاصیت از ورود مشتری به داخل مطلع شد.

2-دیپ سوئیچ 2:اگر در حالت offباشد 3zoneیک zoneفوری است واگر onباشد ،پس از lockکردن دستگاه ،3zoneبعد از 2دقیقه تأخیر فعال خواهد شد.

3- دیپ سوئیچ 3 :در این مدل کار خاصی انجام نمی دهد.

4-دیپ سوئیچ 4:اگر در حالتonباشد می توان به 4zoneپدال اضطراری وصل نمود. با فشردن این پدال،می توان در حالت unlockنیز آژیر را به صدا در آورد.دقت شود که زمان این آژیر نامحدود است وبا فشردن کلید unlock واقع بر روی ریموت خاموش می شود.

5-دیپ سوئیچ5:اگر در حالت onباشد،زمان آژیر 5/4دقیقه واگر درحالت off باشد،زمان آژیر 5/1 دقیقه خواهد شد.

6-دیپ سوئیچ 6 :اگر در حالت onباشداز خروجی مخصوص،جهت راه اندازی رله درب باز کن استفاده می شود واگر در حالت offباشد خروجی مخصوص را می توان برای روشن-خاموش کردن یک ledبه کار  برد، به طوری که روشن بودن این led،نشانگر lockبودن دستگاه باشد.

7-دیپ سوئیچ 7 :اگر در حالت off باشد بوق ها فقط به وسیله بلند گوی کوچک داخلی تولید می شود واگر در حالت on باشد ،بوق ها هم به وسیله بلندگوی کوچک داخلی وهم به وسیله siren (هر دو با هم)تولید خواهد شد.

8-دیپ سوئیچ8 :به شرط آنکه کلید 7 در حالت on قرار گیرد تولید بوق ها ، علاوه بر بلندگوی کوچک داخلی وsiren،به وسیله بلند گوی خارجی هم صورت خواهد گرفت واگر کلید 8در حالتoff باشد بوق ها از طریق بلندگوی خارجی پخش نخواهد شد.

/ 0 نظر / 39 بازدید