سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

طراحی سیستم اعلام حریق:

کنترل ﭘنل:

ﭘنل اعلام حریق باید در محلی نصب گردد که به راحتی قابل مشاهده باشد.معمولاً درورودیهای اصلی ویا مسیرهایی که ماموران آتش نشانی می توانند داخل شوند.

احتمال هر گونه خرابکاری ودست کاری رامورد توجه قرار می دهیم.

مرکز کنترل اعلام حریق خود باید بوسیله ی یک دتکتور دودی که در سقف نصب شده ،

حفاظت شود ویک آژیر درنزدیکی ﭙنل مرکزی باشد.

آژیرها:

کلیه آژیرها باید دارایﭘلاریته مثبت ومنفی باشند زیرا آژیرهای غیر قطبی اعلام خطای آژیر(sounder fault)میکنند.

رایج ترین هشدا ردهنده ها آژیرهای الکترونیکی وزنگهاواستروبلایت(چراغ چشمک زن)می باشد.

آژیرهای موتورداررابه هیچ عنوان نباید به سیستم اعلام حریق متصل نمود.

حداقل صدای آژیر باید 65دسی بل ویا5دسی بل بیشتر ازصدای محیط اطراف که بیش از30ثانیه ادامه دارند باشد،صدای آژیر بایستی همه جای ساختمان شنیده شود.برای استراحتگاه هاواشخاص خواب آلودبا حس شنوایی معمولی شدت صدابایستی 75دسی باشد.

باید آژیرها را به طور مساوی به خروجیهای آژیردر کنترل ﭘنل متصل کرد و حداقل به هر خروجی یک آژیر متصل گردد.

 

 

شاسی های اعلام حریق دستی:

شاسی های اعلام حریق باید درمسیرراه های خروجی به خصوص درراه ﭘله ها،ﭘاگردها ودرهای خروجی با حداکثر فاصله 30متربرای رسیدن به شاسی از هرنقطه ساختمان وبرای مکانهای ﭘر خطرکمتر از30متر نصب شود.

به طور طبیعی این شاسی ها بایستی 140سانتیمتر بالاتر از سطح زمین،در معرض دیدودر دسترس نصب شوند.شاسی باید دارای مقاومت 470اهم سری شده باشد.

 

دتکتورها:

دتکتورها طبق طرح فیزیکی ساختمان سیم بندی می شوند به گونه ای که حداکثر 20دتکتورحرارتی یادودی ویاتلفیقی از این دودرهرزون قرار می گیرد و درهرزون به تعداد دلخواه شاسی اعلام حریق متصل گردد.

دتکتور دودی :

دتکتور دودی در دونوع اﭘتیکال ویونیزه موجود می باشد.دتکتور یونیزه :دتکتور یونیزه معمولاًدرکشف آتش های بدون دود زیاد می باشند ودتکتور های اﭘتیکال در کشف آتش های بادودغلیظ سریعترند.اگرچه اغلب تنها ارجحیت ندارد.به طور مثال در مجتمعهای مسکونی،اداری وبیمارستانی نوع یونیزه وانبارهای موادpvcدتکتور از نوع اپتیکال استفاده می شود.

دتکتوربه عوامل وپارامترهای متعددی بستگی دارد که بهتر است از استاندارد Bs5839درمورد کلیه جزﺋیات فواصل وغیره کمک گرفت.گردوغبار،بخار،آلودگی وهمچنین دود بردتکتورتاثیرمی گذارد وباعث اعلام آژیر مزاحم ونیازمکرر به تمیز کردن دتکتورمی شود.چنانچه عوامل فوق به طور عادی به مقدار زیاد دمحل وجود داشته باشد(مثل اتاق دیزل و...)ازدتکتور حرارتی باید استفاده گردد.

 

 

 

دتکتور حرارتی:

دتکتور حرارتی در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که دتکتورهای دودی کاربردی ندارد مانندآشپزخانه،اطاقهای دیگ بخار، اطاق ژنراتورو...

دتکتورهای حرارتی دو نوع هستند : دتکتورحرارتی نوع درجه حرارت ثابت (fix) ونوع ازدیاد درجه حرارت (rate of rise)

دتکتورهای حرارتی ثابت در مکانهایی به کار می روند که تغییرات ناگهانی درجه حرارت وجود دارد وباعث آلارم می شود مانند آشپزخانه ها.

در کلیه مکانهای دیگر که امکان تغییر سریع درجه حرارت در شرایط عادی وجود ندارد، دتکتورهای نوع دوم قابل استفاده هستند.

دتکتورهای حرارتی combined هردو مشخصه ی فوق را دارا بوده وقدرت کشف بالاتری برای انواع حریق را دارا هستند.

باطریها:

در سیستم اعلام حریق باید از باطری خشک استفاده شود وباید دو باطری 12ولت به صورت سری متصل شوند یعنی جمعاً 24 ولت به دستگاه متصل شود.

 

کابل کشی:

سیم کشی دتکتورها وآژیرها باید با سیم های استاندارد وسطح مقطع 5/1 واز نوع افشان

باشدوحداقل از سیم نمره یک استفاده شود.

سیم کشی مدار دتکتور وآژیر بایستی به صورت قطار باشدو هرگز از مدارآژیر ویا دتکتور ها انشعاب نگیرد زیرا سیمهای منشعب شده حفاظت نمی شود ونمی تواند قطعی مدار را اعلام نماید.

/ 0 نظر / 121 بازدید